Koncepcja pracy Przedszkola

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 95 W KRAKOWIE IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO NA LATA 2016-2021

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Przyjazne Dziecku, otwarte na potrzeby środowiska i współpracę z rodzicami, nastawione na rozwój inteligencji wielorakich, promujące działania twórcze, ekologiczne, oraz przywiązanie do tradycji i kultury Naszej Małej Ojczyzny.
Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

MISJA PRZEDSZKOLA

Misją Samorządowego Przedszkola Nr 95 jest odkrywanie i rozpoznawanie zdolności dziecka, kierowanie jego edukacją, wychowaniem tak, aby zdolności i
zainteresowania wychowanek mógł z sukcesem wykorzystywać w dorosłym życiu
Jesteśmy przedszkolem zapewniającym profesjonalna opiekę, edukację i wychowanie. Organizujemy wiele ciekawych uroczystości i wycieczek umożliwiających dzieciom kontakt ze środowiskiem społeczno-kulturowym, technicznym i przyrodniczym. Przedszkole proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych, które są nieodpłatne. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Przedszkole buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawę moralną oraz uczy odróżniania dobra od zła. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie przynależności regionalnej i narodowej.

Ewaluacja koncepcji

Ewaluacja zaplanowanych działań odbywać się będzie:
po każdym roku pracy poprzez:

 1. sprawdzenie, po każdym roku pracy, które działania określone w Koncepcji zostały zrealizowane,
 2. w razie potrzeby wprowadzenie zmian w Koncepcji,
 3. zaplanowanie dalszej pracy placówki w oparciu o zebrane informacje,
  po 5 latach na podstawie:
 1. oceny efektów działania Koncepcji,
 2. stopnia zaangażowania nauczycieli w realizację założeń (samoocena nauczycieli),
 3. wniosków do dalszej pracy.

Główne kierunki działania przedszkola w latach 2016-2021

 1. Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, wspieranie jego potrzeb, rozwijanie zdolności ,wyrównywanie szans edukacyjnych zgodnie z założeniami teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
 2. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, do uzyskania nowych kompetencji edukacyjnych.
 3. Dialog ze środowiskiem lokalnym i między podmiotami edukacyjnymi.
 4. Zarządzanie zapewniające sprawne funkcjonowanie przedszkola.

I. DBANIE O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA I WSPIERANIE JEGO POTRZEB

Nauka oparta na teorii inteligencji wielorakich przynosi dzieciom wspaniałe efekty, pozytywne zmiany, wspiera rozwój, daje wiele satysfakcji, wyzwala motywację i zaangażowanie dzieci. Każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji; ważne jest, abyśmy znali i rozwijali zdolności specjalne, ale także znali i rozwijali słabsze strony, wykorzystując „mocne” inteligencje. Odkrywanie mocnych stron to podstawa budowania u dziecka poczucia własnej wartości i akceptacji siebie; pozwala zrozumieć, że każdy jest zdolny do nauki, ale nie istnieje jeden idealny dla wszystkich sposób zdobywania wiedzy i umiejętności. Poznanie słabszych obszarów sprzyja pracy nad ich rozwijaniem i wzmacnianiem. Sprzyjać temu będzie:

 1. Diagnoza potencjału każdego dziecka, czyli rozpoznawanie jego możliwości,
 2. Opracowanego profilu inteligencji każdego dziecka,
 3. Indywidualizacja – wydobywanie tego , co najlepsze w dziecku ,co stanowi o jego indywidualności, wspieranie zdolności specjalnych, wykorzystywanie mocnych stron do rozwijania słabszych,
 4. Wdrażanie dzieci do samodzielności w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju, poprzez dawanie dzieciom swobody w działaniu, dostarczanie różnorodnych pomocy i dyskretne naprowadzanie na samodzielne rozwiązywanie problemów,
 5. Rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez ciekawą i funkcjonalną aranżację przestrzeni, w których dziecko odkrywa świat, poznaje i zaczyna rozumieć własne uczenie się,
 6. Zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w przedszkolu aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 7. Rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci, promowanie talentów i uzdolnień dzieci w środowisku lokalnym poprzez udział w konkursach organizowanych na terenie miasta ,województwa a także kraju,
 8. Pozytywne wzmacnianie wiary dziecka w jego umiejętności, możliwości rozwojowe, uczenie przyjmowania uwag, wskazówek, rad oraz radzenie sobie z niepowodzeniami i trudnościami,
 9. Podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia, w tym kontynuacja programu własnego „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak” oraz programów ogólnopolskich, takich jak; Czyste powietrze wokół nas”, „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”,
 10. Dbanie o rozwój emocjonalny dziecka, wspieranie go w rozwiązywaniu problemów, w przeżywaniu ciężkich i smutnych chwil, w odczuwaniu radości i dumy oraz wzmacnianie pozytywnej samooceny poprzez realizację programu własnego „ Zanim będę przedszkolakiem, „Od przedszkolaka do pierwszaka”.
 11. Kształtowanie u dzieci tożsamości narodowej, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez: poznawanie historii własnej rodziny, kultury regionalnej, wybranych tradycji narodowych i regionalnych (legendy, zwyczaje, obyczaje, stroje, tańce), zabytków Krakowa, jego przeszłości i teraźniejszości, poprzez organizowanie uroczystości z okazji Dnia Niepodległości, kształtowanie właściwego stosunku do symboli narodowych,
 12. Wzbogacanie aktywności twórczej dziecka wyrażanej za pomocą artystycznych form wyrazu – ruchowej, tanecznej, słownej czy plastycznej,
 13. Wczesne wspomaganie nauki języka angielskiego dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci,
 14. Kształtowanie myślenia matematycznego, poznawanie reguł matematycznych – zgodnie z zasadą przekazaną przez prof. Edytę Gruszczyk – Kolczyńską, że najlepszym sposobem poznawania matematyki są osobiste doświadczenia dziecka,
 15. Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, promowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych, systematyczna organizacja takich zajęć, ujęcie ich w ramowym rozkładzie dni,

Model naszego absolwenta

 • jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami,
 • jest aktywny, dociekliwy , kreatywny i ambitny,
 • rozumie świat i wartości w nim nagromadzone,
 • dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną,
 • jest przygotowany do roli ucznia,
 • wierzy w siebie, posiada wysoką motywację wewnętrzną do uczenia się,
 • korzysta ze swoich mocnych stron rozwiązując problemy, które pojawią się w trakcie nauki i w codziennym życiu,
 • szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega piękno otaczającej przyrody,
 • odróżnia dobro od zła,
 • dostrzega potrzeby własne i innych,
 • ma świadomość własnej tożsamości,
 • przestrzega podstawowych wartości,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem,
 • kultywuje tradycje narodowe i regionalne.

Systemy motywacji dzieci

W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków wychowania są nagrody i pochwały.

Stosowane nagrody:

 1. pochwała indywidualna,
 2. pochwała na forum oddziału,
 3. pochwała przed rodzicami,
 4. emblematy,
 5. przydział funkcji.

Stosowane kary:

 1. brak nagrody,
 2. upomnienie ustne,
 3. czasowe odłączanie od zabawy,
 4. poinformowanie rodziców o zachowaniu.

II. INSPIROWANIE KADRY PEDAGOGICZNEJ DO TWORZENIA NOWATORSKIEGO I TWÓRCZEGO STYLU PRACY

Umiejętne wykorzystywanie potencjału i inwencji pracowników, inspirowanie ich do poszukiwań, wspieranie w rozwoju zawodowym - sprzyja realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy. Planuję w tym obszarze następujące działania:

 1. Wspomaganie i inspirowanie nauczycielek do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania kolejnych umiejętności, a w szczególności nabywania kwalifikacji do prowadzenia zajęć z języka angielskiego poprzez możliwość uzyskania dofinansowania,
 2. Motywowanie nauczycielek do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego,
 3. Zachęcanie nauczycielek do promowania efektów własnej pracy na forum przedszkola i poza nim poprzez umieszczanie artykułów na stronie internetowej przedszkola, prezentowanie dobrych praktyk na stronie Kuratorium Oświaty, w prasie lokalnej i czasopismach pedagogicznych,
 4. Zachęcanie do wykorzystywaniu w pracy potencjału komputera i nierozerwalnie z nim związanych programów, stosowanie programów i prezentacji multimedialnych poprzez zakup komputerów przenośnych i odpowiednich programów,
 5. Kontynuację pracy zespołowej, gdyż uaktywnia ona potencjał nauczycielek, uczy dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, daje szansę na rozwój własnej placówki,
 6. Tworzenie warunków do realizowania nowatorskich rozwiązań programowych, projektów, przedsięwzięć, innowacji pedagogicznych, kontynuacja programów własnych poprzez dalsze wzbogacanie bazy przedszkolnej, dostarczanie informacji,
 7. Współtworzenie oferty zajęć odpowiadającej potrzebom dzieci i ewentualnym jej modyfikowaniu w celu rozwoju zainteresowań dzieci,
 8. Wspomaganie nauczycielek w obszarach pracy przedszkola wymagających szczególnego wsparcia ,zgodnie z diagnozą potrzeb przedszkola i jego koncepcją rozwoju poprzez motywowanie ich do udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach metodycznych, organizowanie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami z sąsiednich przedszkoli, zapewnianie nauczycielom dostępu do informacji pedagogicznej,
 9. Przedstawianie radzie pedagogicznej wyników i wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola,
 10. Informowanie o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa,
 11. Gromadzenie przykładów dobrej praktyki pedagogicznej,
 12. Organizacja i prowadzenie zajęć koleżeńskich,
 13. Promowanie i nagradzanie działań innowacyjnych i twórczych nauczycieli, np.; wnioskowanie o nagrodę Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta, zgłaszanie do tytułu „Nauczyciel z pasją”,

III. DIALOG ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM I MIĘDZY PODMIOTAMI EDUKACYJNYMI.

Najważniejszymi partnerami dla przedszkola są rodzice. Wypracowywanie wspólnych form i metod współpracy wymaga wytrwałości, otwartości, komunikatywności i szacunku dla drugiej osoby. Bardzo ważną rzeczą jest również pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola, zachęcanie do współdecydowania w sprawach przedszkola oraz aktywnego uczestnictwa w podejmowanych przez placówkę działaniach. Rolą przedszkola jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, poprzez różnorodne formy współpracy, tj.:

 1. Pozyskiwanie informacji na temat potrzeb i oczekiwań rodziców oraz poznanie opinii na temat funkcjonowania placówki, poprzez różnorodne formy kontaktu z rodzicami,
 2. Zebrania ogólne i grupowe w zależności od potrzeb,
 3. Prowadzenie integracyjnych zajęć otwartych dla rodziców z wykorzystaniem elementów tematyki zawartej w koncepcji pracy dydaktyczno – wychowawczej na dany rok szkolny,
 4. Prowadzenie „Kącika dla Rodziców”/informacje, eksponowanie prac dzieci, informowanie rodziców o planowanych działaniach dydaktycznych i wychowawczych w grupie,
 5. Prowadzenie elektronicznej tablicy informacyjnej dla rodziców, oraz strony internetowej przedszkola,
 6. Wzbogacanie wiedzy psychologicznej rodziców /prelekcje, referaty, czasopisma, artykuły, książki, pogadanki, gazetki itp./,
 7. Organizacja spotkań adaptacyjnych w ramach realizacji programu „Zanim będę przedszkolakiem”,
 8. Wspólne imprezy i uroczystości przedszkolne, festyny, konkursy, turnieje rodzinne o różnorodnej tematyce.
 9. Mama i Tata w przedszkolu – rodzicielskie prezentacje zawodów, pasji, zainteresowań w grupie dziecka,
 10. Prowadzenie diagnozy rozwoju dziecka przy współudziale rodziców,
 11. Prowadzenie konsultacji z nauczycielkami, specjalistami: logopeda, psycholog, i z nauczycielami zajęć dodatkowych,
 12. Organizowanie warsztatach wspierających umiejętności wychowawcze rodziców,
 13. Udział w akcjach charytatywnych, proekologicznych i społecznych:
 14. Pozyskiwanie rodziców do prac na rzecz przedszkola, grupy ( organizacja wystaw, pikniku rodzinnego, zakup pomocy dla dzieci, pomoc przy drobnych naprawach, pomoc formie darowizn na rzecz przedszkola, przekazywane przez rodziców 1% podatku, udział w konkursach, programach edukacyjnych).
 15. Prowadzenie tablicy podziękowań dla rodziców – wyrażanie wdzięczności rodzicom wspierającym placówkę,
 16. Współpraca z Radą Rodziców.
 17. Organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół podstawowych celem zapoznania rodziców z ofertą jaką szkoły przygotowały dla dzieci.

Bardzo ważna jest również współpraca ze środowiskiem lokalnym, ponieważ przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. W ramach podejmowanych działań w dalszym ciągu będę pozyskać Przyjaciół Przedszkola, którzy widzą celowość i skuteczność systematycznej współpracy. Do tej pory współpraca ze środowiskiem była mocną stroną placówki, zatem moje działania będą zmierzały do umocnienia pozycji naszego przedszkola w środowisku lokalnym.

Przedszkole będzie podejmować takie formy współpracy jak:

 1. Prezentowanie i upowszechnianie informacji o placówce, o ofercie zabaw i zajęć prowadzonych w przedszkolu / aktywna strona www, artykuły w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych instytucji użytku publicznego itp./ - promowanie placówki,
 2. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego/dni otwarte, działania proekologiczne, imprezy prorodzinne, kulturalne, akcje charytatywne, itp./,
 3. Udział w konkursach organizowanych przez instytucje środowiska lokalnego i ogólnopolskiego,
 4. Wycieczki i spacery dzieci do miejsc użyteczności publicznej /biblioteka, ośrodki kultury, poczta, straż pożarna, itp./,
 5. Pielęgnowanie tradycji przedszkola /tydzień z literaturą patrona przedszkola ,Kornela Makuszyńskiego, organizacja uroczystości z okazji Dnia Niepodległości, współorganizacja kolejnych Dni Dzielnicy IX Miasta Krakowa, organizacja „Wiosennej Prezentacji Przedszkola”, budowa szopki krakowskiej/,
 6. Kontynuowanie współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym – prowadzenie przez specjalistów na terenie przedszkola pogłębionej diagnozy rozwoju dzieci , prowadzenie konsultacji dla rodziców, udział specjalistów z poradni w zebraniach rodziców , zebraniach Rady Pedagogicznej,
 7. Kontynuowanie współpracy z innymi przedszkolami celem wymiany doświadczeń, organizacji wspólnych szkoleń, udziału w konkursach organizowanych przez te placówki,
 8. Kontynuacja współpracy ze szkołami podstawowymi – pozyskiwanie informacji o losach absolwentów celem doskonalenia procesu nauczania i wychowania, udział przedstawicieli szkół w zebraniach z rodzicami, realizacja programu „Od przedszkolaka do pierwszaka”,
 9. Spotkania ze studentami – możliwość odbycia praktyk, czy też uczestnictwa grup studentów w zajęciach z dziećmi,
 10. Kontynuacja udziału w ogólnopolskim Programie „Mały wolontariat” organizowanym pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego,
 11. Wymiana doświadczeń w kontaktach z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych do których będą uczęszczać nasze dzieci,
 12. Kontynuacja współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego – prowadzenie drużyn zuchowych na terenie przedszkola, współpraca z Kręgiem Seniorów „Stara Brać”,
 13. Kontynuacja współpracy z Radą Dzielnicy IX Miasta Krakowa – udział dzieci w projektach realizowanych przez dzielnicę oraz udział przedstawicieli dzielnicy w uroczystościach przedszkolnych, wspomaganie przedszkola przy przeprowadzaniu remontów i modernizacji oraz wsparcie finansowe przy zakupie pomocy dydaktycznych,
 14. Kontynuacja współpracy z Domem Kultury „Podgórze” , Centrum Kultury Współczesnej „Solvay” oraz Klubem Kultury „Iskierka” – celem wzbogacenia oferty edukacyjnej przedszkola( udział w warsztatach, przedstawieniach teatralnych, przeglądach artystycznych, itp.), a także przy organizacji konkursu „ Pamiątka z przedszkola”,
 15. Kontynuacja współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa –udział w konkursie „Szopka Krakowska”, Muzeum Etnograficznym –udział w lekcjach muzealnych,
 16. Wdrożenie projektu „ Od przedszkola do seniora” którego celem jest budowanie współpracy międzypokoleniowej wokół wspólnych pasji lub wymiany umiejętności czy doświadczeń, np. wyreżyserowanie koncertu „Muzyka łączy pokolenia” -prezentacja tańca nowoczesnego oraz koncert piosenek lata 60-te i 70-te, „Tradycje świąteczne wczoraj i dziś”-wspólne przygotowywanie ozdób świątecznych, sztuka teatralna ”Seniorzy dzieciom”, prezentacja artystyczna z udziałem seniorów „Polska –nasz rodzinny dom’ – w ramach obchodów Święta Niepodległości, itp.
 17. Współpraca w sprawach pracowniczych ze związkami zawodowymi działającymi na terenie przedszkola.

Integracja dzieci, rodziców, pracowników przedszkola i najbliższego otoczenia dziecka sprzyja tworzeniu atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Wspólnie podejmowane działania powodują podnoszenie jakości pracy i sprzyjają nawiązaniu wzajemnych sympatii. Podczas organizacji współpracy z szerszym środowiskiem społecznym zadbam o poczucie bezpieczeństwa dziecka, aby działania podejmowane przez przedszkole były zgodne z możliwościami dziecka w wieku przedszkolnym.

IV. ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM ZAPEWNIAJĄCE JEGO SPRAWNE FUNKCJONOWANIE

W zarządzaniu przedszkolem uwzględnione będą aspekty, które sprzyjają sprawnemu funkcjonowaniu przedszkola tzn.: motywacja, współpraca, sprawny nadzór pedagogiczny, warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające wysoką jakość pracy. Będę czuwać nad tym aby Pracownicy, naszej placówki zawsze odnosili się życzliwie, zarówno do dzieci, jak i do rodziców, a także szanowali swoją pracę i siebie nawzajem.

Dyrektor przedszkola ma wszystkich inspirować i wspierać podczas:

 1. Organizacji właściwych warunków bezpieczeństwa stosownie do wymogów z zakresu higieny psychicznej i pracy umysłowej,
 2. Podejmowania działań zmierzających do spełnienia czy zaspokojenia różnorakich potrzeb pracowników, doskonalenia ich wiedzy i umiejętności,
 3. Wspólnego planowania działań podejmowanych w przedszkolu oraz rozwiązywania problemów,
 4. Doskonalenia metod i form współpracy wszystkich pracowników /wspólne narady, działania na rzecz dzieci/,
 5. Organizowania warsztatów służących rozwijaniu umiejętności komunikacji interpersonalnej pracowników, niezwykle ważnej w kontaktach z drugim człowiekiem,
 6. Współtworzenia atmosfery pracy, w której wszyscy czują się potrzebni, a przełożony ceni fachowość, rzetelność, zaufanie i wiarygodność,
 7. Współudziału nauczycieli w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywaniu jej wniosków do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola,
 8. Podejmowania działań wzbogacających warunki i wyposażenie przedszkola w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzenia oferty zajęć,
 9. Aranżacji przestrzeni edukacyjnej która powinna sprzyjać podejmowaniu przez dzieci różnych aktywności, w tym spontanicznej, jako najbardziej cennej z punktu widzenia małego dziecka, wspierającej rozwijanie wszystkich typów inteligencji, ale również inspirowanej i kierowanej przez nauczyciela,
 10. Podejmowania działań dla zapewnienia celów i zadań przedszkola zgodnie ze standardami kontroli zarządczej.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola na lata 2016 - 2021 to nasza droga, którą będziemy iść, by urzeczywistnić wizję placówki.

Script logo