Warsztaty plastyczne "Ze sztuką za pan brat"

Warsztaty prowadzone przez nauczycielki » Warsztaty plastyczne "Ze sztuką za pan brat"

Data dodania:30-08-2017

„ZE SZTUKĄ ZA PAN BRAT” - Program warsztatów plastycznych - spotkania ze sztuką i wyobraźnią.

Sztuka jest odbiciem ludzkich marzeń, ideałów, wartości i dążeń. W niej ujawniają się ludzkie uczucia i emocje zarówno pozytywne jak i negatywne. Sztuka jest nieodłącznym atrybutem ludzkiej egzystencji. Pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi. W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. Dzięki niej dziecko lub osoba dorosła zaczyna nabierać dystansu w stosunku do własnych, niekiedy trudnych przeżyć, uczuć i doświadczeń. Odgrywa istotną rolę wobec, np. dzieci z rodzin, gdzie nie dopuszcza się do ujawniania uczuć, gdzie są one tłumione bądź też wyrażane w niewłaściwej formie. Dzięki sztuce można kształtować i rozwijać inteligencję emocjonalną, a szczególnie takie jaj aspekty, jak identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych oraz wyrażanie ich w społecznie akceptowany, nieraniący inny sposób. Sztuka pomaga kształtować osobowość dziecka – z jednej strony stwarza możliwość ujawnienia stłumionych uczuć, zaś z drugiej strony, przejmuje nad nimi kontrolę i uwalnia od napięć. Wpływa również na samoocenę i poczucie własnej wartości. Jest sposobem porozumienia się z osobą i innymi.
Cele główne:

 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych.
 • Wzbudzanie emocji wywierających korzystny wpływ na zaspakajanie potrzeby samorealizującej uczestnika warsztatów oraz przejawianie przez niego form aktywności

Cele szczegółowe:

 • Stwarzanie możliwości własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych.
 • Podnoszenie poziomy samoakceptacji, zaufania oraz wzrost poczucia własnej wartości.
 • Zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadania.
 • Rozbudzenie twórczej postawy wobec świata i siebie.
 • Rozwijanie zdolności poznawczych, obserwacji, myślenia, wyobraźni, kreatywności.
 • Rozwijanie praktycznych umiejętności i sprawności manualnych.
 • Wydłużenie okresu koncentracji uwagi.
 • Pobudzenie sensoryczne - wielozmysłowe postrzeganie świata.
 • Wzmocnienie poczucia sprawstwa i bezpieczeństwa.